Algemene Voorwaarden van Het Ontwerploket.  Geldend vanaf 1 november 2018

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Het Ontwerploket, alle met Het Ontwerploket gesloten overeenkomsten en op alle door Het Ontwerploket verrichte werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig indien deze schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. De door Het Ontwerploket gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn 4 weken geldig. 
 2. Als werkzaamheden worden verricht voor een opdrachtgever welke niet vallen onder een eerdere overeenkomst of aanbieding, dan wordt vermoed dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor de opdrachtgever worden verricht. Voor deze werkzaamheden zal een separate vergoeding worden berekend.

Artikel 3 – De uitvoering van de overeenkomst 

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van het ontwerp te controleren en goed te keuren. 
 3. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Het Ontwerploket te worden meegedeeld. Als een opdrachtgever dit nalaat, heeft hij met het nalaten het resultaat van de opdracht volledig aanvaard. 

Artikel 4 – Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. 
 2. Een begroting voor kosten van derden, opgesteld door Het Ontwerploket, heeft slechts een indicatieve strekking. 
 3. Als Het Ontwerploket voor eigen rekening en risico goederen en diensten van derden afneemt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden ten aanzien van de opdrachtgever. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Het Ontwerploket ontwikkelde concepten, materialen en overig werken blijven berusten bij Het Ontwerploket, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Het Ontwerploket daartoe bevoegd. 
 2. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Het Ontwerploket te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Het Ontwerploket openbaar te maken.
 3. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Het Ontwerploket, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht van opdrachtgever door Het Ontwerploket gemaakte werk, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de overeengekomen bestemming. 
 4. Een exclusieve licentie tot het gebruik van door Het Ontwerploket gemaakt werk houdt nimmer in het recht tot het aanbrengen van wijzigingen in het door Het Ontwerploket gemaakt werk.   
 5. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Het Ontwerploket niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan aangegeven bij het verstrekken van de opdracht. In geval van ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp door de opdrachtgever, heeft Het Ontwerploket recht op een vergoeding van € 5.000,– voor elke gemaakte overtreding en € 500,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetes zijn zonder nadere ingebrekestelling direct na het ontdekken van de overtreding opeisbaar. Deze boetes verminderen op geen enkele manier het recht van Het Ontwerploket een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen.
 6. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten van de opdracht te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
  a.  vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Het Ontwerploket voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 8. Het Ontwerploket heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 6 – Vergoeding

 1. De vergoeding van Het Ontwerploket is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 
 2. De vergoeding wordt  vermeerderd met reiskosten, bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld materiaalkosten) en BTW.
 3. Indien Het Ontwerploket door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden vergoed, op basis van de gebruikelijke door Het Ontwerploket gehanteerde tarieven.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen en in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Het Ontwerploket aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij overschrijding van de termijn voor betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd vanaf de vervaldag de opdrachtgever 1% rente over het gefactureerde bedrag in rekening te brengen per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is. Daarnaast is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% over het gefactureerde bedrag met een minimumbedrag van EUR 100,-. Als de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, dan volgt Het Ontwerploket de wettelijke (incasso) termijn (art. 6:96 lid 5 BW) en de berekening van de incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. 
 3. Bij overschrijding van de termijn van betaling heeft Het Ontwerploket het recht om haar werkzaamheden voor de klant onmiddellijk op te schorten. 
 4. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte invorderingskosten, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen.

Artikel 8 – Opzegging

De opdrachtgever en Het Ontwerploket kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt Het Ontwerploket zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door de opdrachtgever heeft Het Ontwerploket eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit deze opzegging.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Het Ontwerploket is niet aansprakelijk voor:
 • bij de opdrachtgever of derden ontstane schade welke het gevolg is van de verstrekking van onjuist aangeleverde materialen door of namens de opdrachtgever aan Het Ontwerploket of welke anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever;
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3;
 • bij de opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade;
 • -bij de opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor de opdrachtgever zich heeft verzekerd.

2. De aansprakelijkheid van Het Ontwerploket voor een tekortkoming of onrechtmatige daad in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever als vergoeding (exclusief omzetbelasting) aan Het Ontwerploket heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,–).

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Het Ontwerploket waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Opdrachtgever is consument

Indien de opdrachtgever consument is of ten aanzien van de opdracht daaraan gelijkgesteld kan worden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.